Privacy & Juridische Info van Busschaert Parket

Privacyverklaring

Meer details over onze privacy verklaring.

Juridische Info Busschaert Parket

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s  die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Busschaert Parket bv, geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op onze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van Busschaert Parket bv voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. Busschaert Parket bv treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen jou en die derden. Busschaert Parket bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Busschaert Parket bv biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kunt Busschaert Parket bv niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Busschaert Parket bv te linken naar de onze webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Busschaert Parket bv. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Zetel van de vennootschap: Busschaert Parket bv – Vekestraat 29 A4 – 1910 Kampenhout – België  – BTW BE 0808.153.520 – RPR Leuven